Uznesenia Volebnej konferencie VsFZ 09.12.2017

13.12.2017, Ž - admin VsFZ
Uznesenia Volebnej konferencie VsFZ 09.12.2017

Uznesenia Volebnej konferencie VsFZ 9.12.2017 

Uznesenia Volebnej konferencie VsFZ,

konanej dňa 9. decembra 2017 v Košiciach

 

UZNESENIE k bodu 1 Otvorenie - vyhlásenie

Volebná konferencia VsFZ zobrala na vedomie vyhlásenie o zvolaní konferencie.

 

UZNESENIE k bodu 2 Schválenie skrutátorov a voľba členov mandátovej a návrhovej komisie

Volebná konferencia VsFZ schválila skrutátorov hlavný skrutátor : Jakub Eperješi a skrutátori : Tomáš Bednár, Dávid Gorel a Samuel Horváth.

Volebná konferencia VsFZ zvolila mandátovú komisiu v zložení predseda Ján Džubák a členovia Dušan Sedlák a Peter Jenčura.

Volebná konferencia VsFZ zvolila návrhovú komisiu v zložení predseda Vladimír Čan a členovia Peter Koščo a Jozef Kovalčík.

 

UZNESENIE k bodu 3 Správa mandátovej komisie

                Volebná konferencia VsFZ zobrala na vedomie správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti volebnej konferencie.

 

UZNESENIE k bodu 4 Schvaľovanie programu konferencie

Volebná konferencia VsFZ schválila program Volebnej konferencie VsFZ 09. decembra 2017.

 

UZNESENIE k bodu 5 Zmena Stanov VsFZ.

Volebná konferencia VsFZ schválila zmenu Stanov VsFZ nasledovne :

Článok 40 bod 3) Riadne voľby do orgánov VsFZ volených konferenciou vyhlasuje volebná komisia.

 

UZNESENIE k bodu 6 Schválenie rokovacieho poriadku konferencie

Volebná konferencia VsFZ schválila rokovací poriadok konferencie 

 

UZNESENIE k bodu 7 Správa o činnosti VsFZ za obdobie od Volebnej konferencie VsFZ 2014

Volebná konferencia VsFZ schválila správu o činnosti VsFZ za obdobie od Volebnej konferencie VsFZ 2017

 

UZNESENIE k bodu 8 Správa Revíznej komisie VsFZ za obdobie od Volebnej konferencie VsFZ 2014

Volebná konferencia VsFZ zobrala na vedomie správu revíznej komisie VsFZ od Volebnej konferencie VsFZ 2014.

Volebná konferencia VsFZ schválila audítorsku spoločnosť AUDIT GOLD s.r.o. licencia UDVA č.360 na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2017 vrátane overenia výročnej správy.

 

UZNESENIE k bodu 9 Ocenenie jubilantov

Volebná konferencia VsFZ ocenila strieborným odznakom VsFZ Jána Varechu a zlatým odznakom VsFZ Františka Hajdadu, Róberta Tótha a Ondreja Škodyho.

 

UZNESENIE k bodu 10 Schválenie volebného poriadku

Volebná konferencia VsFZ schválila volebný poriadok konferencie VsFZ.

 

UZNESENIE k bodu 11 Samotný akt volieb

Volebná konferencia VsFZ zvolila na obdobie 2018-2021 týchto funkcionárov:

Predseda VsFZ : Ing. Richard Havrilla

Predseda RK VsFZ : Ing. Ján Barilla

Predseda DK VsFZ : Ing. Miroslav Urban

Predseda OK VsFZ : JUDr. Ondrej Brendza

Podpredseda VV VsFZ za prešovský kraj : Phdr. Jozef Križalkovič

Podpredseda VV VsFZ za košický kraj : Ing. Ján Špivák

Člen VV VsFZ za prešovský kraj : Vladimír Drobňák, Peter Goga, Štefan Vaľko.

Člen VV VsFZ za košický kraj : Jozef Gazdag, Vendelín Novysedlák, Jaroslav Švarc.

Člen Konferencie SFZ za VsFZ prešovský kraj : Vladimír Drobňák, Adrián Labun a náhradníci Pavol Chmura a Dušan Špilár.

Člen Konferencie SFZ za VsFZ košický kraj : Zdenko Hudák, Daniel Mikloš a náhradník František Jochman

 

Volebná konferencia VsFZ na obdobie 2018-2021 potvrdila delegátov :

a) riadnej konferencie VsFZ zvolených na konferenciách ObFZ :

za ObFZ v Prešove : Jiři Ballarin, Pavol Šuhaj, František Sabol

za PFZ Poprad : Vladimír Gavalier, Vladimír Hoffman, Jozef Komara

za ObFZ Stará Ľubovňa : Jozef Kovalčík, Karol Kačmarčík, Ján Fröhlich

za ObFZ Bardejov : Ján Labanc, František Šott, Anton Chovanec

za ObFZ Humenné : Peter Jenčura, František Hanc, Martin Polák

za OOFZ Svidník : Ladislav Barvirčák, Pavel Piršč, Jozef Mati,

za ObFZ Vranov nad Topľou : Pavol Bančanský, Jozef Pohlod, Ján Valčo

za ObFZ Rožňava : Ján Džubák, Štefan Kún, Michal Domik

za MFZ Košice : Karol Zvolánek, Pavol Turczyk, Ľubomír Hlivák

za ObFZ Košice okolie : Matej Kočiš, Maroš Čierny, Martin Palenčár

za ObFZ Trebišov : Peter Koščo, Zoltán Illes, Marcel Tomáš

za SOFZ Spišská Nová Ves : Peter Jendrál, Radoslav Bobko, Juraj Kotrády

za ObFZ Michalovce : Vladimír Čan, Jozef Horňák, Peter Pilch.

 

b) konferencie SFZ zvolených na konferenciách ObFZ

za ObFZ v Prešove - Jiři Ballarin ,

za PFZ Poprad - Štefan Vaľko,

za ObFZ Stará Ľubovňa - Jozef Kovalčík,

za ObFZ Bardejov - Ján Labanc,

za ObFZ Humenné - Peter Jenčura,

za OOFZ Svidník - Ondrej Brendza,

za ObFZ Vranov nad Topľou - Peter Goga,

za ObFZ Rožňava- Ján Džubák,

za MFZ Košice - Dušan Sedlák,

za ObFZ Košice – okolie - Vendelín Novysedlák,

za ObFZ Trebišov - Peter Koščo,

za SOFZ Spišská Nová Ves - Jaroslav Švarc,

za ObFZ Michalovce - Vladimír Čan.

 

UZNESENIE k bodu 12 Schválenie návrhu rozpočtu VsFZ na rok 2018

Volebná konferencia VsFZ schválila návrh rozpočtu VsFZ na rok 2018.

 

UZNESENIE k bodu 13 Diskusia

Volebná konferencia VsFZ zobrala na vedomie odznelé diskusné príspevky :

a) Jozefa Parša,

b) Jána Labanca.

 

UZNESENIE k bodu 14 Návrh kandidátov na volené funkcie na konferenciu SFZ.

                Volebná konferencia VsFZ schvaľuje kandidátov na volené funkcie na konferenciu SFZ a to :

                kandidát na prezidenta SFZ Ján Kováčik,

                kandidát na člena VV SFZ zástupca rozhodcov Marián Ružbarský,

                kandidát na člen VV SFZ pre legislatívne a organizačné otázky Peter Sepeši.

 

UZNESENIE k bodu 15 Informácie o uzneseniach prijatých Volebnou konferenciou VsFZ

Volebná konferencia zobrala na vedomie informácie o uzneseniach prijatých Volebnou konferenciou VsFZ 9. decembra 2017.

 

UZNESENIE k bodu 16 Záver

 

 

Predseda návrhovej komisie :  Vladimír Čan,

Člen návrhovej komisie : Peter Koščo, v.r.

Člen návrhovej komisie : Jozef Kovalčík, v.r

V Košiciach, dňa 09. decembra 2017

image
Autor: Jaroslav Glovičko
Zdroj: VsFZ
Prečítané: 294x