07.08.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.5, 09.08.2019

07.08.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]5 Úradná správa VsFZ č.5.pdf

  Úradná správa VsFZ č. 05/2019-2020, 09.08.2019


SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

2. VV VsFZ sa uskutoční 15.08.2019 v Košiciach. 

3. Memoriál Gejzu Princa sa uskutoční v dňoch 12.-14.08.2019 v Košiciach 

Program 12.08.2019 o 10,00 Barca 

12,00 Barca

13.08.2019 o 10,00 Košická Nová Ves

12,00 Košická Nová Ves 

14.08.2019 o 09,30 Lokomotíva Košice – Čermeľ 

11,30 Lokomotíva Košice – Čermeľ 

 12,00 vyhodnotenie turnaja   

4. Žiada kluby III. ligy, aby si plnili povinnosti voči sponzorovi TIPOS a po každom domácom stretnutí zasielali požadované materiály na tipos@futbalsfz.sk a do kópie marcel.eperjesi@futbalsfz.sk s označením kola a stretnutia. Jedine FK Giraltovce si plnia túto povinnosť na 100%. Zároveň žiadame kluby III. ligy, aby na svojich webových stránkach uverejnili logo partnera – TIPOS /Spišská Nová Ves, Šarišské Michaľany, Vranov nad Topľou, Plavnica, Veľké Revištia, Snina, Kalša, Prešov, Poprad.   


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. Oprava RS, čl.10, bod „i“, prvá veta sa mení na - „Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a má možnosť nahrať až 9 náhradníkov“.  Uvedená zmena vyplynula z aktualizácie Zápisu o stretnutí rozhodcu, kde sa vytvorila možnosť nahrať do súpisky pre stretnutie až 20 hráčov.

2. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. Teda nevyžaduje sa fyzický RP. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

3. ŠTK oznamuje FK, že z organizačných dôvodov, aj v zmysle SP, nebude schvaľovať zmeny termínov kratšie ako 5 dní.

4. ŠTK schvaľuje  nasledovné zmeny termínov a UHČ stretnutí:

- Tipos III.L 4.k Tatran Prešov – Veľké Revištia dňa 10.8.2019 o 15,30 hod. 

- Tipos III.L 7.k Plavnica – Poprad B dňa 1.9.2019 o 15,30 hod. 

- IV.L S 5.k Soľ – Župčany dňa 18.8.2019 o 16,00 hod. v Župčanoch a 20.k Župčany – Soľ v Soli. Župčany 10 €.

- V.L KG 5.k Malá Ida – Čečejovce dňa 1.9.2019 o 15,30 hod. v Čečejovciach a 18.k Čečejovce – Malá Ida v Malej Ide. M.Ida 10 €.

- V.L Š 4.k Pušovce – Čirč dňa 25.8. o 16,00 hod. v Čirči a 17.k Čirč – Pušovce v Pušovciach. Čirč 10 €.

- III.L SMD 4.k Sp. Belá – Janočko Ac. dňa 9.8.2019 - MD o 15,00 a SD o 17,15 hod. Sp. Belá 10 €.

- III.L SMD 3.k Vranov – Svidník dňa 15.8.2019 o 15,00 a 17,00 hod. Svidník 10+46 €.

- IV.L Š dor. 3.k Pušovce – Uzovce dňa 15.8.2019 o 17,00 hod. Uzovce 5 €.

- IV.L Š dor. 4.k Uzovce – Čirč dňa 21.8.2019 o 17,15 hod. Čirč 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 1.k Buzica – Junior Šaca dňa 28.8.2019 o 16,00 a 17,45 hod. Buzica 5 €. 

- II.L SMŽ sk.C 2.k Nová Ľubovňa – St. Ľubovňa dňa 29.8.2019 o 10,00 a 11,45 hod. N. Ľubovňa 5 €

5. ŠTK kontumuje:

- V.L Z 1.k Budkovce – Čičarovce 3:0 kont. pre neúčasť H v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK.

- V.L VD 1.k Hencovce – Brekov 3:0 kont. pre zrušenie stretnutia v zmysle RS čl.7 a SP, čl. 82. Do pozornosti DK.

6. ŠTK zamieta:

-  podnet FK Gemerská Poloma k odohrávaniu domácich stretnutí dorastu v nedeľu.

- podnet FK Humenné o zmene hracieho dňa v II.L žiačok

7. ŠTK schvaľuje pre FK Svidník náhradnú hraciu plochu v prípade nepriaznivého počasia pre družstvá SMD a SMŽ v Stročíne. Zároveň ukladá FK Svidník vopred oznámiť súperovi odohrávanie stretnutí na NHP. ŠTK nepovoľuje odohrávať stretnutia U15 a U13 na ihrisku 1.ZŠ Svidník.

8. ŠTK berie na vedomie podnet FK Spišský Hrušov o odhlásení družstva dorastu zo IV.L PT dorast. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno. ŠTK bude postupovať v zmysle SP, čl.12, bod 3 a 4. Zároveň v zmysle RS, čl.7, bod „d“ udeľuje poplatok 300,0 € pre FK Spišský Hrušov. 

9. ŠTK v zmysle RS čl.7, bod „l“ ruší stretnutie V.L VD 1.k Brekov - Sačurov. O výsledku rozhodne ŠTK na najbližšom zasadnutí. 

10. ŠTK predkladá návrh pre DK udeliť pokutu pre FK Šar. Michaľany 100,0 € za neúčasť na zasadnutí ŠTK. ŠTK zastavuje činnosť FK Šar. Michaľany na domácom ihrisku pre opakované nesplnenie podmienok sociálneho vybavenia šatne rozhodcov. ŠTK zároveň nariaďuje FK Šar. Michaľany nahlásiť do 14.8.2019 do 15,00 hod. náhradnú hraciu plochu, kde odohrá nasledujúce domáce stretnutia do splnenia podmienok. 

 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR oznamuje termín náhradných FP, dňa 28.8.2019 o 16:00 hod. Zraz R o 15:30 hod. na tartanovej dráhe Slávie TU v Košiciach. 

- KR oznamuje termín náhradného pracovného seminára R, dňa 28.8.2019 o 18:00 hod.

- KR oznamuje termín náhradného pracovného seminára DZ, dňa 21.8.2019 o 16:00 hod.  

- KR žiada FK, ktoré žiadajú o zmenu delegovaných osôb, aby v podnete uvádzali dôvod zmeny a konkretizovali stretnutie a minútu, kde boli údajne poškodený rozhodcom. 

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Raslavice

· FK Levoča

· FK Plavnica

· FK Krišovská Liesková

· FK Kalša. 

· FK Úpor. 

· FK Nižný Hrušov. Poplatok 10,- €.

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Budimír na R Kozák, AR Weiss a Zrebňák zo stretnutia Budimír – Kysak.

· FK Krompachy na R Leško, AR Bali-Jenčík, Cuprák a DZ Leško zo stretnutia Stropkov – Krompachy.

· FK Chminianska Nová Ves na R Basoš, AR Godžák, Želizňák a DZ Vasilenko zo stretnutia Koprivnica – Chminianska Nová Ves.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Olcnava – Levoča na základe podnetov FK Levoča a konštatuje:

Podnet č.1 opodstatnený, č.2 opodstatnený, č.3 neopodstatnený, č. 4 opodstatnený. Bez poplatku.

· Medzilaborce – Nižný Hrušov na základe podnetov FK Nižný Hrušov a konštatuje:

Podnet č. 1 opodstatnený, č.2 sa nedá objektívne z uvedeného videa posúdiť. Bez poplatku.

· Sabinov – Raslavice na základe podnetov FK Raslavice a konštatuje:

Podnet č. 1. opodstatnený, č.2 opodstatnený, č.3 opodstatnený. Bez poplatku.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Hovančík Juraj 1197760 + 20€ (Lipany) čl.37/3,

Šimco Peter 1232256 + 10€ (Raslavice) čl.37/3,

Horský Matúš 1241464 + 10€ (Nižný Hrušov) čl.37/3,

Hamarík Matúš 1278668 + 10€ (Topoľany) čl.37/3,

Cina Dušan 1201445 + 10€ (Geča) čl.46/1b,2,

Koscelník Miroslav 1155722 + 10€ (Vojčice) čl.37/3,

Jánošík Jakub 1219139 + 10€ (Koprivnica) čl.46/1b,2,

Timko Michal 1261714 + 10€ (Široké) čl.46/1b,2,

Zajac Patrik 1314113 + 5€ (Giraltovce) čl.46/1b,2, SD

Malačina Oliver 1307958 + 5€ (Stropkov) čl.46/1b,2, MD

Labaš Dominik 1361412 + 5€ (Čirč) čl.37/3, Š

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Kováč Štefan 1207238 + 10€ (Kráľovský Chlmec)1 týždeň do 31.12.2019,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Šarišské Michaľany pokutu 100€ za neúčasť na      zasadnutí ŠTK VsFZ (Návrh ŠTK VsFZ).
  • FK Kráľovský      Chlmec pokutu 150+10€ podľa      čl.57/1c,2, za HNS divákov počas a po stretnutí IV. ligy J: Kráľovský      Chlmec – Pavlovce nad Uhom. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie      spočívajúce v uzavretí štadióna na 1 stretnutie s podmienečným      odkladom do 31.12.2019 podľa čl.57/1c,3. 
  • FK Čičarovce      pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na      stretnutie V. ligy Z: Budkovce - Čičarovce.
  • FK Brekov      pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na      stretnutie V. ligy VD: Hencovce – Brekov.

DK VsFZ opätovne žiada hráča Giertl Jakub o písomné stanovisko k situácii zo 26. minúty stretnutia 2.kola III. ligy: Giraltovce – Prešov, konaného dňa 31.7.2019 (kopnutie brankára domácich nadmernou silou do hlavy so zranením), spolu s lekárskou správou o stave hráča domácich č. 1 Giertl Jakub s predpokladanou dobou liečenia. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi Durkaj Dušan, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 05.08.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k správaniu lavičky v stretnutí IV. ligy S: Medzilaborce – Nižný Hrušov.

DK VsFZ žiada MFK Stará Ľubovňa o písomné vyjadrenie k registrácii hráča Vislocký Šimon. Pod disciplinárnymi následkami.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1579x