23.05.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.36, 24.05.2019

23.05.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]35 Úradná správa VsFZ č.35.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 22.05.2019

  Úradná správa VsFZ č. 35/2018-2019, 24.05.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

2. Upozorňujeme kluby V. líg,  že od jarnej časti sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

Týka sa to aj klubov, ktoré hrali stretnutia 11.-12.054.2019 a nevložili videozáznam :

Malá Ida, Veľký Šariš, Rudlov – 1.polčas. 

Upozorňujeme kluby, že sú povinné nahrať videozáznamy aj spätne od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 do 29.05.2019 pod disciplinárnymi dôsledkami.

3. VV VsFZ na svojom zasadnutí schválil návrh programu Konferencie VsFZ konanej dňa 31.05.2019 v Košiciach. 

Návrh programu :

1.Otvorenie – vyhlásenie o zvolaní konferencie a o uznášaniaschopnosti konferencie 

2.Schvaľovanie a voľba členov návrhovej komisie 

3.Schvaľovanie programu Riadnej konferencie VsFZ

4.Ocenenie jubilantov 

5.Správa o činnosti VsFZ za obdobie od riadnej konferencie VsFZ 30.11.2018 

6.Správa Revíznej komisie VsFZ za obdobie od volebnej konferencie VsFZ 30.11.2018

7.Schvaľovanie výročnej správy VsFZ za rok 2018 a správy o hospodárení VsFZ za rok 2018. 

8.Schvaľovanie účtovnej závierky VsFZ za rok 2018

9.Návrh a schvaľovanie zmien Stanov VsFZ

10.Diskusia – rôzne 

11.Informácie o uzneseniach Riadnej konferencie VsFZ z 31. mája 2019


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje FK 3. 4. a 5-tych líg, že aj v nasledujúcom SR je vyhlásená súťaž Slovnaft cupu v pôvodnom formáte do ktorého sa môžu prihlasovať družstvá dospelých súťaží VsFZ v termíne od 27.5.2018 do 26.6.2019 cez systém ISSF na Komisiu ŠTK SFZ. Prihlásiť sa môžu aj družstvá postupujúce z ObFZ. Prvé kolo alebo predkolo podľa počtu prihlásených je plánované odohrať na VsFZ dňa 14.7.2018. 

2. ŠTK upozorňuje FK na Rozpis súťaží, bod „5.g“ – zrušenie výnimiek a jednotný UHČ dospelých v posledných dvoch kolách. ŠTK dáva na vedomie, že v prípadoch, kde sa nehrá o postup alebo o zostup, zostávajú výnimky z UHČ v platnosti. ŠTK stanoví jednotný UHČ v stretnutiach, kde sa bude jednať o postup alebo zostup. 

3. ŠTK dáva na vedomie jednotlivým ObFZ oznámiť svojím postupujúcim družstvám z ObFZ do súťaží VsFZ plnenie podmienok sociálneho vybavenia a rozmerov hracích plôch v zmysle RS čl.19.

4. ŠTK dôrazne žiada DZ na správnosť vypisovania hodnotenia Fair-play v zmysle RS.

5. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- Tipos III.L 27.k Šar. Michaľany – Svidník dňa 24.5.2019 o 17,30 hod. Šar. Michaľany 40 €.

- II.L SMD sk.B 13.k  Snina – Spišská Belá dňa 22.5.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Snina 10 €.

- II.L SMD P 18.k Humenné – Bardejov dňa 15.6.2019 o 10,00 a 12,15 hod. na ihrisku Pri Mlyne.

- III.L KG dor. 23.k Poproč - Hrhov dňa 25.5.2019 o 12,00 hod. 

- III.L KG dor. 24.k Geča – Čečejovce dňa 31.5.2019 o 17,00 hod. Geča 5 €.

- III.L ŠD 22.k Osikov – Raslavice dňa 16.6.2019 o 11,00 hod.

- III.L Š dor. 23.k Široké – Čirč dňa 25.5.2019 o 9,00 hod. 

- III.L Š dor. 23.k Demjata – Plavnica dňa 24.5.2019 o 16,00 hod. Demjata 10 €.

- II.L SMŽ sk.A 21.k Galaktik – Janočko Ac. dňa 5.6.23019 o 15,00 a 16,45 hod. Janočko Ac. 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 21.k Trhovište – Buzica dňa 9.6.2019 o 10,00 a 11,45 hod. Buzica 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 23.k Medzilaborce – St. Ľubovňa dňa 25.5.2019 o 9,00 a 10,45 hod na ihrisku v Radvani.

- II.L SMŽ sk.B 23.k Svidník – Plavnica dňa 28.5.2019 o 15,00 a 16,45 hod. Plavnica 10 €

- II.L SMŽ sk.C 24.k Kežmarok – Sp. Podhradie dňa 29.5.2019 o 16,00 a 17,45 hod. Sp.Podhradie 5 €.

- II.L SMŽ sk.C 26.k FAM Poprad – Sp. Podhradie dňa 4.6.2019 o 16,00 a 17,45 hod. FAM Poprad 5 €.

- II.L žiačky 18.k Vranov – Trebišov dňa 6.6.2019 o 15,00 hod.

6. Prípravky

- ŠTK žiada FK, ktorých družstvá hrajú v súťaži prípraviek o odohranie plánovaných stretnutí a zároveň aj ich nahratie do systému.

7. Kontumácie:

- II.L MD 12.k Rožňava – KAC Košice z 3:0 na 0:3 kont. v prospech FK KAC Košice pre štart hráča Juraja Horváta po 5.ŽK.

- III.L KG dor. 22.k Hrhov – Malá Ida 3:0 kont. v prospech FK Hrhov pre pokles hráčov pod 7. Do pozornosti DK – nástup družstva H s počtom hráčov menej ako 11. Výsledok 7:0 ostáva v platnosti.

8. ŠTK ponúka regionálnym FK s územnou príslušnosťou ObFZ Trebišov a ObFZ Michalovce v rámci znižovania nákladov na cestovné vytvorenie samostatnej II.L SMŽ (U15 a U13) od nového SR. Tým sa vychádza v ústrety FK, ktorí prejavili na zimných aktívoch svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 v súťažiach VsFZ. Svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 nech nahlásia na ŠTK v termíne do 15. mája, nakoľko je potrebné pripravovať nový SR. ŠTK v prípade dostatočného záujmu počtu klubov o túto súťaž by vytvorila II.L SMŽ Zemplín.

9. ŠTK na základe uznesenia DK z US č.34 odpočítava 3 body družstvu dospelých FK  Tatran Úpor.  

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR oznamuje termín letných nominačných fyzických previerok na 5.6.2019. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Čirč. Poplatok 10€.

· FK Raslavice. Poplatok 10€.

· FK Veľké Kapušany. Poplatok 10€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Harichovce na R Bucko, AR Eperješi a Brutvanová zo stretnutia Spišská Belá - Harichovce.

· FK Močarany na R Novák, AR Greško a Petraššovitš zo stretnutia Kráľovský Chlmec – Močarany.

· FK Sabinov na R Bucko, AR Baksay, Kriak a DZ Pečarka zo stretnutia Ptičie – Sabinov.

· FK Šarišské Michaľany na R Molitoris, AR Capík, Fedák a DZ Roka zo stretnutia Krompachy - Šarišské Michaľany. 

· FK Vysoké Tatry na R Turcsányi, AR Ištoňa, Kunzová a DZ Guballa zo stretnutia Kežmarok - Vysoké Tatry. 

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Nacina Ves – Parchovany na základe podnetu FK Parchovany a považuje podnet za čiastočne opodstatnený.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Bellás Pavol 1277364 + 20€ (Vranov nad Topľou),

Vaško Erik 1286853 + 20€ (Stropkov),

Berecký Michal 1231915 + 20€ (Plavnica),

Tuch Dávid 1290668 + 20€ (Bardejovská Nová Ves),

Vinca Ivan 1188384 + 10€ (Poproč),

Ružička Ladislav 1188312 + 10€ (Kokšov – Bakša),

Tóth Martin 1226270 + 10€ (Krišovská Liesková),

Paľovčík Jakub 1268598 + 10€ (Cejkov),

Hanc Erik 1208706 + 10€ (Stakčín),

Sema Iurii 1406892 + 10€ (Stakčín),

Lacko Pavel 1088529 + 10€ (Vyšný Žipov),

Gurčík Filip 1294337 + 10€ (Široké),

Lopuch Matej 1200572 + 10€ (Hranovnica),

Fejerčák Pavol 1196897 + 10€ (Kežmarok),

Dubiňák Matej 1285113 + 10€ (Odorín),

Horvat Juraj 1348516 + 5€ (Rožňava), MD

Pučan Šimon 1280374 + 5€ (KAC Košice), MD

Majerčák Tomáš 1346726 + 5€ (Spišská Belá), MD

Norko Richard 1341314 + 5€ (Čirč), Š

Girgoško Peter 1300231 + 5€ (Plavnica), Š

Tóth Štefan 1336543 + 5€ (Vikartovce), PT

Mihalik Michal 1274406 + 5€ (Ľubica), PT

Horváth Branislav 1406694 + 5€ (Podolínec), SŽ sk.C

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Šoltys Martin 1209489 + 20€ (Giraltovce) čl.37/3,

Kinský Matej 1300134 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3,

Ivanko Matúš 1163341 + 10€ (Pavlovce nad Uhom) čl.46/1b,2,

Danko Jozef 1278497 + 10€ (Lastomír) čl.37/3,

Pribiš Igor 1160540 + 10€ (Veľký Šariš) čl.46/1b,2,

Fekete Dávid 1284311 + 5€ (Galaktik) čl.37/3, MD

Erdelyi Sebastián 1278332 + 5€ (Čečejovce) čl.37/3, KG

Ferenčák Marek 1336125 + 5€ (Krompachy) čl.37/3, SŽ sk.C

Čučvara Alex 1317614 + 5€ (Spišské Podhradie) čl.37/3, SŽ sk.C

Na obdobie:

Kolesár Marek 1253227 + 10€ (Parchovany) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 20.05.2019 do 10.06.2019, 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Stropkay Matúš 1349899 + 10€ (Lokomotíva Košice) 1 stretnutie do 31.08.2019,

Šoltés Radoslav 1330533 + 5€ (Ľubotice) 1 týždeň do 31.08.2019,

Koch Róbert 1317422 + 5€ (Krásna) 1 týždeň do 31.12.2019,

Hudak Kamil 1362878 + 5€ (Nová Ľubovňa) 1 týždeň do 31.08.2019,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK      Čečejovce pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za      vykázanie z lavičky v stretnutí V. ligy KG: Čečejovce – Poproč.      DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie      pozastavenie výkonu športovej činnosti p. Juhás Jozef 1152686 + 10€      na obdobie 3 týždňov od 20.05.2019 do 10.06.2019 podľa 48/1c,2b.
  • FK Malá      Ida pokutu 50€ podľa RS 7j za      pokles hráčov pod 7 v stretnutí III. ligy SD sk.KG: Hrhov – Malá Ida.
  • FK      Rožňava pokarhanie + 5€ podľa čl.11, za      HNS funkcionára po stretnutí II. ligy SMŽ: Benecol – Rožňava. DK VsFZ      zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Gallo      Miloš 1247891 + 5€ na obdobie 4 týždňov od 13.05.2019 do 10.06.2019 podľa      čl.47/1b,2b.

DK VsFZ opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 29.05.2019 o 17:00 hod. aktérov stretnutia V. ligy VD: Pakostov – Sačurov, R – Tóth Pavol, AR1 – Horochonič Dávid, AR2 – Želizňák Erik, DZ – Vasilenko Vladimír, HU – Berdák Peter, KD – Fedorko Jozef, VD – Gombita Dušan, KH – Štuň Jakub, VH – Tomaščíková Martina. Zároveň DK VsFZ žiada všetkých zainteresovaných o podrobné písomné stanovisko k prípadu. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ berie na vedomie podnet F.O. AJAX Pakostov.

DK VsFZ berie na vedomie podnet MŠK Spartak Medzilaborce.

DK VsFZ berie na vedomie podnet MFK Rožňava.

DK VsFZ na základe podnetu TJ Družstevník Budimír a vyjadrenie hráča Stoľar Ivan 1171335 (Kokšov – Bakša). DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči hráčovi Stoľar Ivan 1171335 (Kokšov – Bakša). Bez prijatia ďalšich disciplinárnych opatrení.

DK VsFZ žiada TJ Družstevník Odorín o podrobné písomné stanovisko k incidentu počas stretnutia V. ligy PT: Odorín – Olcnava. Pod disciplinárnymi následkami. 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Fifik Tomáš 1227785 (Olcnava), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 20.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu počas stretnutia V. ligy PT: Odorín – Olcnava. Pod disciplinárnymi následkami.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1390x