23.05.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa ŠTK VsFZ k SR 2019/2020

23.05.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]Úradná správa ŠTK pre SR 2019-2020.pdf

Úradná správa ŠTK VsFZ k SR 2019/2020

  ÚRADNÁ SPRÁVA ŠTK VSFZ

Pre: FK Vsl. súťaží

Oblastné FZ Vsl. regiónu Košice, 21.5.2019 

Vec: Rozhodnutie – oznámenie 

1. Aktív ŠTK  klubov súťaží VsFZ sa uskutoční dňa 20.6.219 o 16,30 hod. v sále Bačíkova 7 v Košiciach. Príchod k sále je od starej športovej haly, prvá brána vľavo.

2. Žrebovacie čísla budú prideľované po vzore minulých ročníkov, a to podľa umiestnenia. Nováčikom a zostupujúcim družstvám z vyšších súťaží budú prideľované len zostávajúce voľné čísla po družstvách, ktoré príslušnú súťaž opustili. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla bude možná na základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním v systéme ISSF na komisiu ŠTK. 

3. Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať od 1.6.2019 do 20.6.2019 včítane postupujúcich z jednotlivých ObFZ. Preto žiadame jednotlivé ObFZ o zabezpečenie tejto informácie pre postupujúcich zo svojich ObFZ. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2019-2020 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

4. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových adries a adries klubov tak, aby tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaží pre nový SR.

5. ŠTK oznamuje FK II.L SMD skupiny o postup, že prihlášky do súťaže novovytvorenej II.L SMD východ riadenej SFZ podávajú na ŠTK SFZ. Tieto prihlášky podávajú družstvá umiestnené do 8.miesta včítane družstiev 1.FC Tatran Prešov. Ostatné družstvá podávajú prihlášky do III.ligy SMD riadenej ŠTK VsFZ. 

6. V zmysle RS v SR 2019-2020 pre FK sa stanovuje štartovné, ktoré je splatné po vystavení zbernej faktúry do 27.6.2019. Výška štartovného pre jednotlivé súťaže je: III.L muži – 500 €, IV.L – 300 €, V. ligy – 200 €. Po odhlásení družstva po uzavretí súťaží komisiou ŠTK sa štartovné nevracia. 

Pre uhradenie štartovného bude vystavená zberná faktúra v mesiaci jún 2018, ktorú bude FK povinný uhradiť do doby splatnosti. Neuhradením štartovného v zbernej faktúre v dobe splatnosti nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. Nový SR bude uzavretý vydaním priradených čísel na webovej stránke VsFZ do 5.7.2019. Po tomto termíne bude ešte možná výmena priradených čísel opätovne na základe predloženej vzájomnej dohody v systéme ISSF do 10.7.2019. 

7. V systéme ISSF pre SR 2019-2020 sú vytvorené jednotlivé názvy a stupne súťaží, do ktorých prihlasujete svoje družstvá. Predvolené názvy sú uvedené v jednotlivých vekových úrovniach súťaží a jednotlivých súťažiach. 

8. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie od príslušného ObFZ.

9. II. Liga žiačok bude organizovaná na úrovni VsFZ, kde pre túto súťaž je potrebné podávať prihlášky.

10. Súťaže prípraviek UTM a Grassroots budú organizované úsekom mládeže SFZ, kde je potrebné zadávať prihlášky pre tieto súťaže. 

11. Súťaže prípraviek družstiev, ktoré boli doteraz súťažiacich VsFZ, budú aj naďalej organizované tieto súťaže podľa vzdialenosti tak, že pri prihlásenom počte min. 6 družstiev z danej oblasti bude súťaž organizovaná ako dlhodobá. Pre ostatné družstvá bude vytvorená súťaž prípraviek v rámci VsFZ alebo ObFZ. 

Dôležité upozornenie: žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie UHČ a termínov stretnutí do Rozpisu. Žrebovacie čísla budú priraďované podľa umiestnenia v zmysle minulého SR.

Zároveň žiadame všetky Oblastné futbalové zväzy, aby včas do uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich do súťaží VsFZ a odovzdali im pokyny na prihlásenie sa do súťaží VsFZ. 

1. Termíny a hracie dni

Termínová listina je nedeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné pre všetky FK východoslovenských súťaží a pre oblastné futbalové zväzy v rámci Východoslovenského regiónu.

TERMÍNOVÁ LISTINA

Východoslovenských futbalových súťaží pre súťažný ročník 2019-2020 viď.  : 

 https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/terminova-listina-sutazi-riadenych-stk-vsfz-pre-sutazny-rocnik-2019-2020 

 Súťaže VsFZ s 10 účastníkmi začínajú dňa 21.8.2019.

III.L SD+MD   Všetko bude záležať od počtu prihlásených a podľa toho aj systému súťaží. 

Slovenský pohár dospelých (SC):

V súťažnom ročníku 2019 – 2020 ďalej pokračuje model SC za účasti aj regionálnych družstiev tretích, štvrtých aj piatych líg na základe prihlášok. Súťaž SC riadi ŠTK SFZ, keď 1.kolo SC ho riadi v súčinnosti s ŠTK RFZ. Družstvá hrajú na vlastné náklady. Termíny SC sú nasledovné:

Predkolo – 14.7.2019, I.k – (21.)31.7., II.k – 14.8., III.k – 11.9., IV.k – 25.9., V.k – 30.10.2019

7. kolo Tipos III.ligy – odohrá sa dňa 10.11.2019

17.kolo Tipos III.ligy – stanovuje sa termín17.11.2019 v prípade priaznivých poveternostných podmienok. V prípade, že by boli podmienky nevyhovujúce, odohrá sa 17.kolo pred zahájením jarnej časti SR 15.3.2020

Krajská futbalová  liga – zimný pohár predsedu KSK :

VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK “ Krajskú futbalovú ligu - Zimný pohár predsedu KSK

v mesiacoch január – marec. Jeho organizácia bude upresňovaná cez úradné správy VsFZ.

Ing. Štefan Olšavský - predseda ŠTK VsFZ

Prečítané: 1425x