Pokyny k zimnému turnaju KFL

11.01.2019, Ž - admin VsFZ

  

KFL – pokyny a organizačné zabezpečenie


1. Organizátor – KSK v spolupráci s VsFZ Košice

2. Termín konania – od 12.1. 2019 do 17.3.2019

3. Účastníci – prihlásené družstvá s územnou príslušnosťou ku KSK Košice

4. Zdravotnú službu so zdravotníkom si zabezpečujú jednotlivé FK, hráči sú povinní mať so sebou kartičky poistenca

5. Cestovanie a občerstvenie – družstvá si zabezpečujú cestu na vlastné náklady, KSK zabezpečuje teplý čaj

6. Rozhodcovia – organizačne zabezpečuje KR VsFZ

7. Ihriská – s UT zabezpečuje na vlastné náklady KSK Košice

8. Ihriská s UT a zodpovední pracovníci:

Za kluby:

Michalovce - Ing. Štefan Laurinčík,  tel.: 0905644415, 055 6882325

Trebišov - Vladimír Rusnák  tel.: 0905263480

Satoraljaujhely – Tibor Nagy   tel.: 0915886743

Moldava - Ing. Vladimír Popovič  tel.: 0944259069, 0911887519

Sp. Nová Ves - Patrik Brezovaj  tel.: 0903405466

Za KSK:

Lucia Pivarníková,  tel.: 0944192417

Lukáš Bodnár   tel.: 0915210943

Ján Mano  tel.: 0918978877

Za VsFZ:

Marcel Eperješi,  - tel.: 0911945550

Štefan Olšavský - tel.: 0905811450

Róbert Tóth - tel.: 0908341731

9. Štart hráčov a organizácia:

a)  za príslušné družstvo môžu nastúpiť hráči zo súpisky daného klubu a maximálne traja hráči z iného klubu, ktorých majú na skúšku. Týchto maximálne troch hráčov rozhodca uvedie v poslednej kolónke zápisu - poznámka - o stretnutí ešte pred stretnutím s poznámkou, že sa jedná o skúšaných hráčov a predložili súhlas materského klubu. Zároveň je R povinný u týchto hráčov uviesť čísla RP.  Títo hráči (resp. klub) musia predložiť rozhodcovi pred stretnutím súhlas materského klubu. Štart takýchto hráčov je možný u regionálnych klubov len v základnej skupine a u klubov z oblastných zväzov len do štvrťfinále /vrátane/. Hráči môžu nastúpiť v turnaji za maximálne 2 rôzne kluby. V jednom kole môže hráč nastúpiť len za jedno mužstvo.  

b) hráč, ktorý obdrží 3.ŽK má automaticky zastavenú činnosť na 1 stretnutie. Hráč, ktorý obdrží ČK má automaticky zastavenú činnosť do rozhodnutia DK VsFZ.

c) družstvo, ktoré 2-krát nenastúpi na stretnutie bez ospravedlnenia je z ďalšieho priebehu vylúčené a postupuje sa v zmysle SP.

d) za neúčasť na stretnutí sú vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP, a zároveň v zmysle DP bude udelený poplatok 50,0 €

e) v prípade neodohratia stretnutia z vyššej moci – nevyhovujúce poveternostné podmienky, nepripravená HP – sú družstvá povinné toto nahlásiť zodpovedným funkcionárom KSK, aby rozhodli o novom termíne odohrania stretnutia v týždni po vzájomnej dohode s FK. 

f) v prípade, že to obom družstvám z ekonomických podmienok vyhovuje, je možné po vzájomnej dohode odohrať stretnutie na vlastnej HP aj na niektorom ihrisku účastníkov stretnutia. Takúto dohodu je nutné nahlásiť na VsFZ pre zaevidovanie v systéme ISSF a zabezpečenie rozhodcov. 

g) v prípade zmeny ohľadom termínu, resp. UHČ sú kluby povinné túto zmenu nahrať v ISSF a zároveň musí potvrdiť súhlas aj správca príslušného ihriska s UT telefonicky na VsFZ.  

10. Pokyny pre rozhodcov : 

a) rozhodca pred stretnutím uzavrie nominácie družstiev v ISSF a v prípade štartu hráča na skúšku zapíše takýchto hráčov v tvare : 

Dolná Horná 

Janko Hraško RP: 1234567 ...

Rozhodca nepripustí takéhoto hráča bez súhlasu materského klubu do hry. 

b) rozhodca po skončení stretnutia, ak takýto hráč nastupuje do základu napíše 

Janko Hraško  hral od 1. min po 90. min namiesto hráča č.10  

c) pri dosiahnutí gólu takýmto hráčom gól pripisuje rozhodca brankárovi daného družstva a v poznámke uvedie pri mene Janko Hraško 1:0 v 6´ atď.... 

d) počet striedaní je maximálne 6 hráčov bez obmedzenia. 

 

Prečítané: 488x