FKL - obsadenie R na 1.kolo, súhlas klubu a pokyny k turnaju.

07.01.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]Delegačka 1. kolo 12.-13.01.2019 upravena (1).pdf

ŠTK VsFZ v spolupráci s KSK vydáva následovné pokyny k turnaju KFL : 

KFL – pokyny a organizačné zabezpečenie

1. Organizátor – KSK v spolupráci s VsFZ Košice

2. Termín konania – od 12.1. 2019 do 17.3.2019

3. Účastníci – prihlásené družstvá s územnou príslušnosťou ku KSK Košice

4. Zdravotnú službu so zdravotníkom si zabezpečujú jednotlivé FK, hráči sú povinní mať so sebou kartičky poistenca

5. Cestovanie a občerstvenie – družstvá si zabezpečujú cestu na vlastné náklady, KSK zabezpečuje teplý čaj

6. Rozhodcovia – organizačne zabezpečuje KR VsFZ

7. Ihriská – s UT zabezpečuje na vlastné náklady KSK Košice

8. Ihriská s UT a zodpovední pracovníci:

Za kluby:

Michalovce - Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905644415, 055 6882325

Trebišov - Vladimír Rusnák tel.: 0905263480

Satoraljaujhely – Tibor Nagy tel.: 0915886743

Moldava - Ing. Vladimír Popovič tel.: 0944259069, 0911887519

Sp. Nová Ves - Patrik Brezovaj tel.: 0903405466

Za KSK:

Lucia Pivarníková, tel.: 0944192417

Lukáš Bodnár tel.: 0915210943

Ján Mano tel.: 0918978877

Za VsFZ:

Marcel Eperješi, - tel.: 0911945550

Štefan Olšavský - tel.: 0905811450

Róbert Tóth - tel.: 0908341731

9. Štart hráčov a organizácia:

a) za príslušné družstvo môžu nastúpiť hráči zo súpisky daného klubu a maximálne traja hráči z iného klubu, ktorých majú na skúšku. Týchto maximálne troch hráčov rozhodca uvedie v poslednej kolónke zápisu - poznámka - o stretnutí ešte pred stretnutím s poznámkou, že sa jedná o skúšaných hráčov a predložili súhlas materského klubu. Zároveň je R povinný u týchto hráčov uviesť čísla RP. Títo hráči (resp. klub) musia predložiť rozhodcovi pred stretnutím súhlas materského klubu. Štart takýchto hráčov je možný u regionálnych klubov len v základnej skupine a u klubov z oblastných zväzov len do štvrťfinále /vrátane/. Hráči môžu nastúpiť v turnaji za maximálne 2 rôzne kluby. V jednom kole môže hráč nastúpiť len za jedno mužstvo.

b) hráč, ktorý obdrží 3.ŽK má automaticky zastavenú činnosť na 1 stretnutie. Hráč, ktorý obdrží ČK má automaticky zastavenú činnosť do rozhodnutia DK VsFZ.

c) družstvo, ktoré 2-krát nenastúpi na stretnutie bez ospravedlnenia je z ďalšieho priebehu vylúčené a postupuje sa v zmysle SP.

d) za neúčasť na stretnutí sú vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP, a zároveň v zmysle DP bude udelený poplatok 50,0 €

e) v prípade neodohratia stretnutia z vyššej moci – nevyhovujúce poveternostné podmienky, nepripravená HP – sú družstvá povinné toto nahlásiť zodpovedným funkcionárom KSK, aby rozhodli o novom termíne odohrania stretnutia v týždni po vzájomnej dohode s FK.

f) v prípade, že to obom družstvám z ekonomických podmienok vyhovuje, je možné po vzájomnej dohode odohrať stretnutie na vlastnej HP aj na niektorom ihrisku účastníkov stretnutia. Takúto dohodu je nutné nahlásiť na VsFZ pre zaevidovanie v systéme ISSF a zabezpečenie rozhodcov.

[doc]KFL - pokyny k súťaži .doc

Dohoda -súhlasné stanovisko materského klubu k štartu hráča - vzor . 

[doc]Súhlas klubu .pdf
Prečítané: 1176x