2.etapa : Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

14.11.2017, Ž - admin VsFZ
SFZ zverejnil výzvu na predkladanie ..............

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa

Predstavenie projektu

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá. Cieľom projektu je vybrať projekty zamerané na futbalovú infraštruktúru po celom Slovensku na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany. V prvej etape projektu bolo vybraných 163 úspešných žiadateľov s finančným príspevkom v celkovej sume 2,8mil. EUR, pričom ku dňu vypísaniu tejto výzvy jeden z uchádzačov z projektu odstúpil, čím sa suma jemu prisúdenému finančnému príspevku (10.000,- EUR) prerozdelí v rámci druhej etapy projektu.

Účel poskytnutia finančného príspevku na „ rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“

  •  tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou
  •  hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov
  •  rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov
  •  rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových ihrísk a štadiónov

Výška alokovaných prostriedkov na druhú etapu projektu pre rok 2018

• 3 210.000,- EUR (pri dodržaní regionálneho princípu v rámci celého projektu: 10% BFZ, 30% ZsFZ, SsFZ a VsFZ)

Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt

• minimálne 10.000,- EUR, maximálne 50.000,- EUR

Termín predkladania žiadostí / projektov

• 31.1.2018

Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí / projektov

• 28.2.2018

Povinné spolufinancovanie zo strany partnera

• 25% z celkovej sumy (Príklad: Pokiaľ by bola výška podpory SFZ 30.000,- EUR = 75%, potom povinné spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,- EUR = 25%)

Povinné súčasti žiadosti

• jednoduchá architektonická štúdia (nákres, popis)

• popis projektu a jeho budúceho využitia

• časový harmonogram realizácie projektu (ukončené najneskôr do 31.12.2018)

• položkovitý rozpočet projektu po jednotlivých objektoch s uvedením výšky spolufinancovania

• zdokladovanie majetkovo-právnych vzťahov k predmetu výstavby / rekonštrukcie

• informácia k práci klubu s mládežou (súťaže, počty družstiev a hráčov, odchovanci, reprezentanti)

Kritériá pre posúdenie predložených žiadostí

• budúce využitie infraštruktúry pre potreby mládežníckych družstiev

• celkový počet mládežníckych družstiev

• kvalita predloženého projektu

• účelnosť použitia finančných prostriedkov

• možnosť využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ

• výška spolufinancovania partnera

• regionálny princíp (v pomere 10:30:30:30)

Poznámky:

1. Partneri SFZ (mestá, resp. futbalové kluby) v aktuálne prebiehajúcich projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru (napr. projekt „futbalové štadióny“ a projekt „umelé ihriská“) nemôžu byť zaradení medzi uchádzačov o podporu v tomto projekte.

2. Subjekty (uchádzači) podporené v rámci prvej etapy projektu nemôžu byť zaradené medzi uchádzačov o podporu v druhej etape tohto projektu.

3. Neúspešní uchádzači (subjekty) v rámci prvej etapy projektu môžu byť opätovne zaradení medzi uchádzačov o podporu v druhej etape tohto projektu. Za týmto účelom je potrebné zaslať aktualizovanú žiadosť o finančný príspevok, pri ktorej nie je potrebné opätovne zasielať prílohy, pokiaľ sa predmet žiadosti nemení.

Postup a adresa pre zasielanie žiadostí výhradne v digitálnej podobe

1. Vyplnený formulár žiadosti vo formáte PDF vytlačte, podpíšte, oskenujte a zašlite spolu s povinnými prílohami (tiež vo formáte PDF) na emailovú adresu infrastruktura@futbalsfz.sk a v kópii na emailovú adresu príslušného regionálneho futbalového zväzu

2. V prípade, že veľkosť príloh presiahne povolený limit dát, tak je možné ich zaslať aj na CD/DVD nosiči alebo USB kľúči poštou na adresu: SFZ, oddelenie strategických projektov, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Žiadosti podané v písomnej podobe nebudú akceptované!

Kontakt pre prípadné otázky k projektu a žiadostiam

• Martin Ivanko, projektový manažér SFZ, tel. : 0907 287 499, mail: infrastruktura@futbalsfz.sk 

image
Prečítané: 443x