Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0009
ÚS DK zo dňa 28.08.2019
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Vandraško Dárius 1249150 + 10€ (Spišské Podhradie), Andraščík Vladimír 1182134 + 10€ (Fintice), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Molnár Michal 1164514 + 10€ (Sokoľany) čl.46/1b,2, Grác Vincent 1200636 + 10€ (Malá Ida) čl.37/3, Hujdič Jakub 1278683 + 10€ (Močarany) čl.46/1a,2, Čop Jakub 1229737 + 10€ (Belá nad Cirochou) čl.37/3, Anderko Matej 1268586 + 10€ (Pušovce) čl.37/3, Krempaský Ľubomír 1255893 + 10€ (Ľubica) čl.46/1b,2, Šimko Tomáš 1259838 + 10€ (Gelnica) čl.46/1b,2, Fedorco Peter 1357752 + 5€ (Snina) čl.37/3, MD Tilický Jakub 1334860 + 5€ (Šiba) čl.37/3, ŠD Bučko Valér 1361380 + 5€ (SAFI Prešov) čl.37/3, Š Na obdobie: Miklušičák Milan 1123058 + 10€ (Lokomotíva Košice) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 26.08.2019 do 09.09.2019, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Grulyo Dominik 1348610 + 5€ (Rožňava) 1 týždeň do 31.12.2019, Timuľák Samuel 1326975 + 5€ (Jasenov) 1 týždeň do 31.12.2019, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Prešov pokarhanie + 20€ podľa čl.11, za správanie sa divákov počas stretnutí III. ligy: Humenné – Prešov. • FK Stará Ľubovňa upozornenie + 10€ podľa čl.10, za správanie sa ÚS po stretnutí IV. ligy S: Stará Ľubovňa – Záhradné. Zároveň DK VsFZ upozorňuje klub na dodržiavanie smernice ohľadom ÚS. • FK Zámutov pokutu 135€ podľa RS 6g na návrh KR VsFZ za nedodanie videozáznam zo stretnutia V. ligy VD: Zámutov – Borov. • FK Široké upozornenie + 5€ podľa čl.10, za vykázanie z lavičky v stretnutí IV. ligy Š: Demjata – Široké. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu činnosti p. Krivda Ľudovít + 5€ na 2 stretnutia od 21.08.2019 podľa 48/1b,2a. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 04.09.2019 o 17:00 hod. aktérov stretnutia III. ligy: Svidník - Stropkov, R – Anguš Erik , AR1 – Marko Branislav, AR2 – Cuprák Jozef, DZ – Klovanič Martin, VD – Kurilec Michal 1343220, AT – Petruš Róbert 1054049, SŠ – Mihalík Vladimír a hráča D – Ducár Ján 1252672. Zároveň DK VsFZ naďalej pokračuje podľa čl.43/1 predbežné ochrannom opatrení pre menované osoby. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Humenné. DK VsFZ reviduje svoje rozhodnutie z ÚS č.6 z dňa 16.08.2019 ohľadom udelenia disciplinárnych sankcií pre klub FC POKROK SEZ Krompachy, DK VsFZ znižuje pokutu z 150€ na 100€. DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči hlavnému usporiadateľovi Zeleňák Štefan (Sokoľany), pokračuje v predbežnom ochrannom opatrení spočívajúcom v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 19.08.2019 a zároveň menovaného opätovne žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu HNS k DO po stretnutí IV. ligy J: Sokoľany – Rudňany. DK VsFZ berie na vedomie podnet MŠK Slavoj Spišská Belá. DK VsFZ udelila sankciu na základe podnetu a odborného stanoviska KR VsFZ. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Maratón Seňa a usporiadateľovi Karábik Peter (Seňa), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 26.08.2019 a zároveň menovaného a klub žiada o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí V. ligy KG: Seňa – Dvorníky-Včeláre. DK VsFZ berie na vedomie podnet FC Lokomotíva Košice. DK VsFZ na základe predložených materiálov OŠK Sokol Chminianska Nová Ves (doklad o prevodnom príkaze) DK VsFT konštatuje, že došlo k vyrovnaniu pohľadávok za transfer hráča (Magáč René 1292650 a Roderik Magár 1327589). TJ Družstevník Žipov poplatok + 10€. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie MFK Stará Ľubovňa, DK VsFZ ukončuje šetrenie podnetu TJ Družstevník Litmanová gistrácie hráča Vislocký Šimon. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. DK VsFZ pokračuje v šetrení prípadu FK Tatran Zámutov verzus ŠK Roma Zámutov. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0009
Dátum zaevidovania: 29.08.2019 16:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dárius Vandraško 10 EUR 29.08.2019 17:33
Vladimír Andraščík 10 EUR 29.08.2019 17:33
Michal Molnár 10 EUR 29.08.2019 17:33
Vincent Grác 10 EUR 29.08.2019 17:35
Jakub Hujdič 10 EUR 29.08.2019 17:35
Jakub Čop 10 EUR 29.08.2019 17:35
Matej Anderko 10 EUR 29.08.2019 17:36
Ľubomír Krempaský 10 EUR 29.08.2019 17:36
Tomáš Šimko 10 EUR 29.08.2019 17:36
Peter FEDORCO 5 EUR 29.08.2019 17:37
Jakub Tilický 5 EUR 29.08.2019 17:37
Valér Bučko 5 EUR 29.08.2019 17:37
Milan Miklušičák 10 EUR 29.08.2019 17:37
Dominik Grulyo 5 EUR 29.08.2019 17:38
Samuel Timuľak 5 EUR 29.08.2019 17:38
20 EUR 29.08.2019 17:38
10 EUR 29.08.2019 17:39
5 EUR 29.08.2019 17:39
Ľudovít Krivda 5 EUR 29.08.2019 17:39
POKUTY