Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0010
ÚS DK zo dňa 11.09.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Straka Ivan 1262197 + 10€ (Záhradné), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Guman Boris 1136681 + 10€ (Raslavice) čl.45/1,2a, Dadu Richard 1264543 + 10€ (Čičarovce) čl.37/3, Kentoš Matej 1229836 + 10€ (Malá Ida) čl.37/3, Tatár Dávid 1260179 + 10€ (Močarany) čl.37/3, Kosť Sebastián 1282485 + 5€ (Svidník) čl.46/1a,2, 2 stretnutia: Takáč Erik 1067911 + 10€ (Kalša) podľa čl.49/1a,2a, Pešta Peter 1315608 + 10€ (Vinné) čl.49/1a,2a, 3 stretnutie: Barabas Milan 1207121 + 10€ (Veľká Lomnica) čl.49/1a,2a, Slivka Slivka 1289436 + 5€ (Harichovce) čl.49/1a,2a, PT Na obdobie: Horváth Kristián 1317234 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 11.09.2017 do 02.10.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Fintor Ján 1123332 + 10€ (Veľké Kapušany) 1 stretnutie do 31.01.2018, Ondrej Riš 1240665 +10€ (Harichovce) 1 stretnutie do 31.01.2018. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Sedliská pokutu 135€ na základe podnetu KR VsFZ (Nedodanie videozáznamu zo stretnutia V.ligy VD: Sedliská – Borov). • FK Veľká Lomnica pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za HNS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí III.ligy PT: Ľubica – Veľká Lomnica, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Hriňák Michal + 5€ na obdobie 3 týždňov od 11.09.2017 do 02.10.2017 podľa čl.48/1c,2b. • FK Gemerský Hôrka pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD - KG: Bidovce – Gemerská Hôrka. DK VsFZ berie na vedomie podnet R VsFZ a upúšťa od potrestania hráčov Bodnár Martin 1288163 (Spišský Hrušov) a Tomes Matúš 1268176 (FAM Poprad) stretnutie III.ligy SD - PT: Spišský Hrušov – FAM Poprad. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.09.2017 o 16:30 hod. FK Záhradné a DZ – Barvirčák Ladislav zo stretnutia IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.09.2017 o 17:00 hod. zo stretnutia V.ligy Z: Malý Horeš – Nacina Ves, R – Jevín Ján, AR1 – Tóth Viktor, AR2 – Jančár Miloš, DZ – Tóth Róbert, VD – Illés Karol, KD – Kováč Erik 1187437, VH – Ivan Milan, KH – Hajdučko Martin 1111049 a hráča H5 – Gaľo Vladimír 1141789. Zároveň DK VsFZ žiada písomné vyjadrenie sa k situácii na konci stretnutia všetkých menovaných. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 12.09.2017 09:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ivan Straka 10 EUR 12.09.2017 09:44
Boris Guman 10 EUR 12.09.2017 09:45
Richard Dadu 10 EUR 12.09.2017 09:51
Matej Kentoš 10 EUR 12.09.2017 09:51
Dávid Tatár 10 EUR 12.09.2017 09:51
Sebastián Kosť 5 EUR 12.09.2017 09:52
Erik Takáč 10 EUR 12.09.2017 09:52
Peter Pešta 10 EUR 12.09.2017 09:53
Milan Barabas 10 EUR 12.09.2017 09:53
Filip Slivka 5 EUR 12.09.2017 09:54
Kristián Horváth 5 EUR 12.09.2017 09:54
Ján Fintor 10 EUR 12.09.2017 09:55
5 EUR 12.09.2017 09:55
5 EUR 12.09.2017 09:55
Ondrej Riš 10 EUR 12.09.2017 13:58