Odvolacia komisia
VsFZ-OK-2018/2019-0002
OK VsFZ Uznesenie OK VsFZ - 01/2018/2019
OK VsFZ Uznesenie OK VsFZ - 01/2018/2019 1. OK VsFZ podľa čl. 52, ods. 11, písm. a) Stanov VsFZ a čl. 85, ods. 2, písm. a) Disciplinárneho poriadku zastavuje konanie o odvolaní OŠK Pavlovce nad Uhom voči rozhodnutiu DK VsFZ uverejnenému v ÚS č.17 zo dňa 19.10.2018 voči trestu zákazu vstupu na štadióny v stretnutiach OŠK Pavlovce nad Uhom riadených VsFZ pre p.Badi Jozef na obdobie 12 mesiacov. 2. Proti tomuto uzneseniu podľa čl. 52 ods. 5 Stanov VsFZ nie je možné podať odvolanie. 3. Písomné vyhotovenie uznesenia bude zaslané dotknutému účastníkovi odvolacieho konania a odbornej komisii v lehote 10 dní odo dňa jeho uverejnenia v ÚS.
Rozhodnutie: VsFZ-OK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 16.11.2018 09:23
Dátum vyriešenia: 16.11.2018 09:24
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 16.11.2018 09:24