Úradná správa VsFZ k súťažnému ročníku 2017/2018
01.06.2017, Marcel Eperješi

Úradná správa VsFZ k súťažnému ročníku 2017/2018

Pokyny a usmernenia k podávaniu prihlášok

Úradná správa ŠTK VsFZ k novému súťažnému ročníku 2017/2018 aj s termínovou listinou pre ročník 2017/2018. 

ÚRADNÁ SPRÁVA ŠTK VSFZ

Pre: FK Vsl. súťaží

Oblastné FZ Vsl. regiónu Košice, 24.5.2017

Vec: Rozhodnutie – oznámenie

 

1. Aktív ŠTK na vyžrebovanie nového SR sa pred novým SR neuskutoční z dôvodu priraďovania žrebovacích čísiel na základe umiestnenia aj po tomto SR. Nováčikom súťaži budú prideľované len zostávajúce voľné čísla po družstvách, ktoré príslušnú súťaž opustili. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla bude možná na základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním v systéme ISSF na komisiu ŠTK.

2. Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať od 1.6.2017 do 20.6.2017 včítane postupujúcich z jednotlivých ObFZ. Preto žiadame jednotlivé ObFZ o zabezpečenie tejto informácie pre postupujúcich zo svojich ObFZ. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2017-2018 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

3. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových adries a adries klubov tak, aby tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaží pre nový SR.

4. V zmysle RS, čl. 7, bod d) sa stanovuje kaucia.  Zberná faktúra bude vystavená do 30.6.2017 s uvedením dátumu splatnosti. Výška kaucie pre jednotlivé súťaže je: III.L muži – 500 €, IV.L – 300 €, V. ligy – 200 €. Po odhlásení družstva po uzavretí súťaží komisiou ŠTK sa kaucia nevracia. Kaucia tvorí časť prvej splátky štartovného v nasledujúcom SR.

Nový SR bude uzavretý vydaním priradených čísel na webovej stránke VsFZ do 3.7.2017. Po tomto termíne bude ešte možná výmena priradených čísel opätovne na základe predloženej vzájomnej dohody v systéme ISSF do 7.7.2017. V prípade odhlásenia sa družstva sa kaucia nevracia. Zberná faktúra na kauciu bude vystavená za mesiac jún, ktorú bude FK povinný uhradiť do doby splatnosti. Neuhradenie kaucie v zbernej faktúre za mesiac jún 2017 v dobe splatnosti bude družstvo dospelých nezaradené do súťaží VsFZ.

5. V systéme ISSF pre SR 2017-2018 sú vytvorené jednotlivé názvy a stupne súťaží, do ktorých prihlasujete svoje družstvá. Predvolené názvy sú uvedené v jednotlivých vekových úrovniach súťaží a jednotlivých súťažiach.

6. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie od príslušného ObFZ.

7. Liga žiačok bude organizovaná na úrovni SFZ, kde pre túto súťaž je potrebné podávať prihlášky.

8. Súťaže prípraviek UTM a Grassroots budú organizované úsekom mládeže SFZ, kde je potrebné zadávať prihlášky pre tieto súťaže.

9. Súťaže prípraviek družstiev, ktoré boli doteraz súťažiacich VsFZ, budú v zmysle spoločného zasadnutia s predstaviteľmi zástupcov prípraviek zaradené do príslušných ObFZ podľa vzdialenosti tak, že pri prihlásenom počte min. 6 družstiev z danej oblasti bude súťaž organizovaná ako dlhodobá. Pre ostatné družstvá bude vytvorená súťaž prípraviek v rámci VsFZ.

 

Dôležité upozornenie: žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie UHČ a termínov stretnutí do Rozpisu. Žrebovacie čísla budú priraďované podľa umiestnenia v zmysle minulého SR.

Zároveň žiadame všetky Oblastné futbalové zväzy, aby včas do uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich do súťaží VsFZ a odovzdali im pokyny na prihlásenie sa do súťaží VsFZ.

1. Termíny a hracie dni

Termínová listina je nedeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné pre všetky FK východoslovenských súťaží a pre oblastné futbalové zväzy v rámci Východoslovenského regiónu.

 

TERMÍNOVÁ LISTINA

 

Východoslovenských futbalových súťaží pre súťažný ročník

2017-2018

 

DOSPELÍ A DORAST

Jesenná časť 2017

Jarná časť 2018

16 účastníkov

14 účastníkov

12 úč. mládež

16 účastníkov

14 účastníkov

12 úč. mládež

kolo

dátum

kolo

dátum

kolo

dátum

kolo

dátum

kolo

dátum

kolo

dátum

1.

30.7.

 

 

 

 

16.

5.11.17

 

 

 

 

2.

2.8.

 

 

 

 

17.

18.3.

 

 

 

 

3.

6.8.

1.

6.8.

 

 

18.

25.3.

14.

5.11.17

 

 

4.

13.8.

2.

13.8.

1.

12.8.

19.

1.4.

15.

1.4.

12.

28.10.17

5.

20.8.

3.

20.8.

2.

19.8.

20.

8.4.

16.

8.4.

13.

31.3.

6.

27.8.

4.

27.8.

3.

26.8.

21.

15.4.

17.

15.4.

14.

7.4.

7.

3.9.

5.

3.9.

4.

2.9.

22.

22.4.

18.

22.4.

15.

14.4.

8.

10.9.

6.

10.9.

5.

9.9.

23.

29.4.

19.

29.4.

16.

21.4.

9.

17.9.

7.

17.9.

6.

16.9.

24.

6.5.

20.

6.5.

17.

28.4.

10.

24.9.

8.

24.9.

7.

23.9.

25.

13.5.

21.

13.5.

18.

5.5.

11.

1.10.

9.

1.10.

8.

30.9.

26.

20.5.

22.

20.5.

19.

12.5.

12.

8.10.

10.

8.10.

9.

7.10.

27.

27.5.

23.

27.5.

20.

19.5.

13.

15.10.

11.

15.10.

10.

14.10.

28.

3.6.

24.

3.6.

21.

26.5.

14.

22.10.

12.

22.10.

11.

21.10.

29.

10.6.

25.

10.6.

22.

2.6.

15.

29.10.

13.

29.10.

 

 

30.

17.6.

26.

17.6.

 

 

III.L dospelých 8.kolo sa odohrá 30.8.2017 z dôvodu konania RC v dňoch 8. - 10.9.2017.

Súťaže VsFZ s 10 účastníkmi začínajú dňa 19.8.2017.

II.L SD+MD odohrá 2. kolo dňa 23.8.2017

Súťaže I.L SŽ a MŽ, I.L žiačok a prípravky UTM a Grassroots riadi ŠTK SFZ.

 

Slovenský pohár dospelých (SC):

V súťažnom ročníku 2017 – 2018 ďalej pokračuje nový model SC za účasti aj regionálnych družstiev tretích, štvrtých aj piatych líg na základe prihlášok. Súťaž SC riadi ŠTK SFZ, keď 1.kolo SC ho riadi v súčinnosti s ŠTK RFZ. Družstvá hrajú na vlastné náklady. Termíny SC sú nasledovné:

  1. kolo: 22.7.2017
    2. kolo: 6.9.2017
    3. kolo: 27.9.2017
    4. kolo: 18.10.2017
    5.kolo: 14.3.2018

6.kolo: 4.4.18, odveta 18.4.2018

 

Ing. Štefan Olšavský - predseda ŠTK VsFZ

Prečítané: 1302x