Úradná správa VsFZ č.25, 17.03.2017

17.03.2017, Marcel Eperješi
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 15.03.2017

Úradná správa VsFZ č.25, 17.03.2017

Úradná správa VsFZ č. 25/2016-2017,

17.03.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Informuje, že v Košiciach dňa 10.apríla 2017 sa uskutoční seminár k Zákonu o športe za účasti pánov Jozefa Mihála, Petra Sepešiho a Ivana Šuleka.

Začiatok seminára od 09,00 hod. s programom :

 1. Blok 09.15 – 10.25 hod. Zmluvné vzťahy športovcov s klubmi/zväzmi
 2. Blok 10.45 – 12.00 hod. Zmluvné vzťahy športových odborníkov s klubmi/zväzmi
 3. Blok 13.00 – 13.50 hod. Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe
 4. Blok 13.50 – 14.40 hod. Financovanie športu z verejných prostriedkov
 5. Blok 15.00 – 16.15 hod. Zmluva o sponzorstve v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov
 • Berie na vedomie zmenu štatutára v klube TJ Lokomotíva ŠM Michaľany p. Ceran Milan.
 • Informácie k striedavému štartu hráča (mládež) podľa SP čl.28 bod 8-10.

na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosím o upriamenie pozornosti k informácii o schvaľovaní striedavých štartov v ISSF platné od jarnej časti ročníka 2016/2017.

Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne:

(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

- dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.

Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr.

Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfér.

Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ.

Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok 5 EUR.

Ako vyžiadať hráča na striedavý :

Funkcionalita: KM v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfér hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť.

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VSFZ

1. ŠTK upozorňuje FK na zvýšenú pozornosť pre hracie plochy tak, aby SR mohol začať v stanovenom termíne.

2. ŠTK žiada o predloženie dohôd na odohratie dohrávok nasledovných stretnutí:

- III.L Z dor. 8.k Sečovce – Kráľ. Chlmec.

- III.L Z dor. 10.k Sečovce – Strážske.

- III.L Z dor. 12.k Sečovce – Nacina Ves.

4. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 17.k Veľké Revištia – Svit sa odohrá 19.3.2017 o 15,00 hod. na UT štadióna Zemplín Michalovce. Zraz družstiev a delegovaných osôb na štadióne Zemplín Michalovce. V. Revištia 20 €.

- III.L dosp. Družstevník Plavnica odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti v nedeľu v UHČ.

- II.L SMD 17. k Humenné – Trebišov sa odohrá 18.3.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Humenné 10 €.

- II.L SMD 17.k Svit – Spišská Belá sa odohrá 18.3.2017 o 10,00 a 12,15 hod. na ihrisku s UT v Tatranskej Lomnici. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Tatranskej Lomnici.

- II.L SMD MFK Sobrance odohrá svoje domáce stretnutia v poradí – SD a potom MD.

- II.L SMD 18.k Poprad – Sobrance sa odohrá 25.3.2017 o 10,00 a 12,15 hod. na ihrisku UT v Tatranskej Lomnici. Zraz družstiev a delegovaných osôb v Tatranskej Lomnici. Poprad 5 €.

- II.L SMD 18.k Spišská Belá – Lipany sa odohrá 28.3.2017 o 14,00 a 16,15 hod. Sp. Belá 5 €.

- II.L SMD 18.k Ľubotice – Spišská Nová Ves sa odohrá v poradí MD o 10,00 a SD o 12,15 hod.

- II.L SMD 20.k Spišská Belá – Sobrance sa odohrá 8.4.2017 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD 21.k Poprad – Trebišov sa odohrá 13.4.2017 o 14,00 a 16,15 hod. na ihrisku s UT v Tatranskej Lomnici. Zraz družstiev a delegovaných osôb v Tatranskej Lomnici.

- II.L SMD 21.k Humenné – Spišská Belá sa odohrá 13.4.2017 o 10,00 a 12,15 hod.

- III.L PT dor. 16.k Ľubica – Levoča sa odohrá 3.5.2017 o 17,00 hod.

- II.L SMD 23.k Poprad – Spišská Belá sa odohrá 29.4.2017 o 10,00 a 12,15 hod. na ihrisku s UT v Tatranskej Lomnici. Zraz družstiev a rozhodcov na ihrisku v Tatranskej Lomnici.

- II.L SMŽ skup. B 20.k Humenné A – Lipany sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod. na ihrisku Pri Mlyne.

5. ŠTK v prípade nepriaznivého počasia schvaľuje náhradné hracie plochy:

- II.L SMŽ skup. C FK Vysoké Tatry v prípade nepriaznivého počasia na umelej tráve v T. Lomnici.

6. ŠTK neschválila tieto žiadosti:

- V.L Š dosp. 21.k FK Gaboltov pre nesúhlas FK Starej Ľubovne.

7. ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípraviek:

- Partizán Bardejov, kat. U10, U11 dňa 25.3.2017 od 13,30 hod. v Bardejove za účasti – Tatran Prešov, VSS Košice, Michalovce, Bardejov.

- V. Kapušany, kat. U10, U11 dňa 28.3.2017 od 14,15 hod. za účasti – Kr. Chlmec, Čierna n/T, Tisa Trakany, V. Kapušany.

- Junior Šaca, kat. U9 dňa 8.4.2017 od 10,00 hod. v Šaci za účasti – FA Benecol, Galaktik KE, Junior Košice, Junior Šaca.

- Junior Šaca, kat. U10, U11 dňa 9.4.2017 od 10,00 hod. v Šaci za účasti – Buzica, MFK Rožňava, Junior Šaca.

8. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FK Čaňa zo súťaže III. L – KG dorast a v zmysle SP

čl. 12, bod 3. a 4. je družstvo FK Čaňa považované za družstvo zostupujúce. Súperi vo vyžrebovaní

majú voľno. Dom pozornosti DK.

9. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FK Spišské Vlachy zo súťaže V. L – PT dospelí

a v zmysle SP čl. 12, bod 3. a 4. je družstvo FK Spišské Vlachy považované za družstvo zostupujúce. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno. Do pozornosti DK.

 
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
 
KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení

Zmeny na 18. - 19.03.2017

Dospelí

Medzilaborce – Záhradné Micheľ za Liptáka,

Raslavice – Pakostov Lipták za Micheľa,

Rožňava – Parchovany DZ Tóth za Leška,

Strážske – Rudňany DZ Leško za Tótha.

Dorast

Lipany – Stropkov D. Bereš za Maňkoša,

Spišská Nová Ves – Košická Nová Ves P. Béreš za D. Bereša, DZ Tornay za Džubáka.

FK Humenné - Trebišov J.Mano, Holp, Ruščansky

 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

 

3. Rôzne

- KR oznamuje termín jarných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 5.4.2017 na tartanovej dráhe ulica Watsonová v Košiciach. Previerok sa povinne zúčastnia R skupiny A, B, TALENT a všetci R, ktorí nemajú vykonané letné nominačné FP a ukončili dlhodobé ospravedlnenie.

- KR upozorňuje kluby, že podnet na zmenu delegovaných osôb musí byť riadne zdôvodnený. Bez riadneho zdôvodnenia KR nemusí podnetu vyhovieť.

- KR odstupuje DK FK Čirč za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Čirč – Gerlachov /ÚS č. 20 z 11.11.2016/

- KR Berie na vedomie podnet:

 • FK Poprad. Poplatok 10,-€
 • FK Medzilaborce. Poplatok 10,-€

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Čirč pokutu 135€ na základe podnetu KR VsFZ (Nedodanie videozáznamu zo stretnutia V.ligy Š: Čirč – Gerlachov).
 • FK Spišské Vlachy pokutu 300€ na základe podnetu ŠTK VsFZ (Odstúpenie zo súťaže V.ligy PT).
 • FK Čaňa pokutu 300€ na základe podnetu ŠTK VsFZ (Odstúpenie zo súťaže III.ligy KG).

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Ptava NV Ptičie na základe podania OŠK Ohradzany podľa čl.71. DK VsFZ žiada TJ Ptava NV Ptičie o predloženie písomnej dohody klubov (Melník Viktor 1200694).

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 327x