Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0002
ÚS DK zo dňa 19.07.2017
Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote cez elektronickú podateľňu na komisiu DK VsFZ . Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: Kategória dospelí na 50€, Kategória dorast na 30€, Kategória žiaci 30€ . DK VsFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP 37/6: Janigloš Lukáš 1221086 (Liptovský Hrádok) + 50€, Kostič Radoslav 1200611 (Sobrance) + 50€, Topoľovský Peter 1207237 (Parchovany) + 50€, Venceľ Ondrej 1247382 (Hencovce) + 50€, Lajtár Maroš 1270694 (Snina) + 30€, DK VsFZ na základe vlastného šetrenia, vzhliadnutia videozáznamu a správy DZ udeľuje FK Rožňava disciplinárne sankcie pokutu 250+10€ podľa čl.58/1f,3, za HNS divákov v stretnutí IV.ligy J: Strážske – Rožňava. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Strážske, trest hráča Hirjak Tomáš 1211761 ponecháva v platnosti. DK VsFZ žiada KR VsFZ o odborné stavisko k situácii v 86 minúte stretnutia. Zároveň DK VsFZ ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča č.2 Terenyi Csaba 1106338 (Streda nad Bodrogom) v zastavení športovej činnosti podľa čl.43/2a,4 od 21.06.2017. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenia FK Streda nad Bodrogom a FK Čičarovce. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske, dohoda medzi klubom TJ FK Vyšné Opátske a KAC Jednota Košice, hráč Daněk Adam 1340634. KAC Jednota Košice + 5€. DK VsFZ berie na vedomie podnet TJ Družstevník Malý Horeš, hráč Bálint Norbert 1133417 si svoj trest odstál. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenianrozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 21.07.2017 22:10
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Janigloš 50 EUR 21.07.2017 22:11
Radoslav Kostič 50 EUR 21.07.2017 22:12
Peter Topoľovský 50 EUR 21.07.2017 22:12
Ondrej Venceľ 50 EUR 21.07.2017 22:13
Maroš Lajtár 30 EUR 21.07.2017 22:13
10 EUR 21.07.2017 22:14
Adam Daněk 5 EUR 21.07.2017 22:15
POKUTY